พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 29
อุบลราชธานี   ฝน 0 % ของพื้นที่ 21 34
มหาสารคาม   อากาศเย็น 20 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th