พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 35
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 35
นครราชสีมา   อากาศเย็น 21 35
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 21 35
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 19 35
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 20 35
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th