พยากรณ์อากาศ 24 ก.ย. 60
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th