พยากรณ์อากาศ 24 พ.ย. 60
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 30
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 29
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 25 32
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 31
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th