พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
ราชบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 37
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 24 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th