พยากรณ์อากาศ 23 ก.ค. 60
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th