พยากรณ์อากาศ 19 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 21 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 35
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th