พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 29
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 33
www.tmd.go.th