พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 32
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th