พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศเย็น 16 33
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
ยะลา   มีเมฆบางส่วน 24 34
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th