พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
นราธิวาส   มีเมฆบางส่วน 22 31
ยะลา   มีเมฆบางส่วน 23 33
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 33
www.tmd.go.th