พยากรณ์อากาศ 23 มิ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 33
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th