พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 35
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
หนองคาย   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 35
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th