พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 35
หนองคาย   อากาศเย็น 22 31
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th