พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 33
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th