พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 31
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 32
นครราชสีมา   อากาศเย็น 21 32
สกลนคร   อากาศเย็น 17 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th