พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 33
ขอนแก่น   อากาศเย็น 20 30
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 29
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 31
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 25 32
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th