พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 35
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 31
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th