พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th