พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 31
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
สุพรรณบุรี   อากาศเย็น 22 32
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th