พยากรณ์อากาศ 21 ม.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 19 27
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 28
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 32
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝน 20 % ของพื้นที่ 23 32
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 33
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 23 35
www.tmd.go.th