พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 31
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
ประจวบคีรีขันธ์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th