พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
สตูล คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 26 35
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 22 34
www.tmd.go.th