พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 31
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 20 34
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
ราชบุรี   อากาศเย็น 20 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 35
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 31
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th