พยากรณ์อากาศ 19 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 33
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
ยะลา   มีเมฆบางส่วน 24 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th