พยากรณ์อากาศ 08 ธ.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 29
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 17 29
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 16 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 32
ราชบุรี   อากาศเย็น 20 30
ชลบุรี   อากาศเย็น 20 32
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝน 20 % ของพื้นที่ 23 31
ยะลา   ฝน 20 % ของพื้นที่ 22 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝน 20 % ของพื้นที่ 25 29
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 0 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th