พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 34
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 36
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 35
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 35
www.tmd.go.th