พยากรณ์อากาศ 22 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 34
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 34
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 22 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th