พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 60
เชียงใหม่   มีเมฆบางส่วน 22 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 30
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 33
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 31
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th