พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 31
เลย   อากาศเย็น 17 30
นครราชสีมา   อากาศเย็น 21 32
นครพนม   อากาศเย็น 17 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th