พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 32
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 14 29
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th