พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 33
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 21 29
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
ประจวบคีรีขันธ์   ท้องฟ้าโปร่ง 23 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th