พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 35
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 15 36
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 23 35
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ประจวบคีรีขันธ์   อากาศเย็น 22 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th