พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 20 30
หนองคาย   อากาศเย็น 19 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 24 32
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th