พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 32
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
สระบุรี   อากาศเย็น 23 34
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th