พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 33
นครสวรรค์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
สระบุรี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 32
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 30
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th