พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
กรุงเทพมหานคร   ฝน 60 % ของพื้นที่ 26 33
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝน 40 % ของพื้นที่ 25 31
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th