พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 19 30
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 31
สุพรรณบุรี   อากาศเย็น 21 30
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 21 31
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 21 31
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 19 31
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 31
www.tmd.go.th