พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 24 32
ตราด   มีเมฆบางส่วน 24 33
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 32
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th