พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 31
สกลนคร   อากาศเย็น 17 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
สุราษฎร์ธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 30
www.tmd.go.th