พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศหนาว 16 31
ขอนแก่น   อากาศหนาว 14 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 18 31
สกลนคร   อากาศหนาว 13 30
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 33
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 29
www.tmd.go.th