พยากรณ์อากาศ 06 ธ.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 34
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th