พยากรณ์อากาศ 01 มี.ค. 64
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 19 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 34
ยะลา   อากาศเย็น 22 35
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 32
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 36
www.tmd.go.th