พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th