พยากรณ์อากาศ 17 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 19 30
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 23 32
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th