พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 33
นครพนม   อากาศเย็น 18 34
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 36
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 36
www.tmd.go.th