พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 32
นครพนม   อากาศหนาว 14 28
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
ราชบุรี   อากาศเย็น 22 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th