พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
นนทบุรี   อากาศเย็น 22 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 35
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th