พยากรณ์อากาศ 19 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 34
ประจวบคีรีขันธ์   อากาศเย็น 22 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th