พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 34
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 32
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
ประจวบคีรีขันธ์   อากาศเย็น 22 32
สงขลา   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
www.tmd.go.th