พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 32
นครพนม   อากาศเย็น 16 33
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 23 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
www.tmd.go.th