พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
นครพนม   อากาศเย็น 17 32
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 23 30
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 31
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th