พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
พิษณุโลก   อากาศเย็น 19 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
ประจวบคีรีขันธ์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 33
หาดใหญ่   อากาศเย็น 20 33
www.tmd.go.th