พยากรณ์อากาศ 17 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 19 30
พิษณุโลก   อากาศเย็น 22 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 33
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 31
ตราด คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th