พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
เลย   อากาศเย็น 19 31
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 31
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 23 35
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 34
ศรีสะเกษ   มีเมฆบางส่วน 24 34
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   อากาศเย็น 22 33
www.tmd.go.th