พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 33
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 29
อุดรธานี   อากาศเย็น 20 30
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 21 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 31
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 24 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th