พยากรณ์อากาศ 18 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 33
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 16 32
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 21 32
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 25 32
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th