พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 33
เลย   อากาศเย็น 19 35
นครราชสีมา   อากาศเย็น 21 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 23 36
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 21 34
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th