พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ระยอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
www.tmd.go.th