พยากรณ์อากาศ 24 ม.ค. 65
หนองคาย   อากาศเย็น 18 29
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 30
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 33
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
สระบุรี   อากาศเย็น 22 33
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 25 28
www.tmd.go.th