พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 29
เลย   อากาศเย็น 18 28
ขอนแก่น   อากาศเย็น 20 30
ร้อยเอ็ด   ฝน 0 % ของพื้นที่ 20 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th