พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 21 32
อุดรธานี   อากาศเย็น 17 32
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th