พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
เชียงราย   อากาศหนาว 14 30
เพชรบูรณ์   อากาศหนาว 15 32
หนองคาย   อากาศหนาว 15 30
ขอนแก่น   อากาศหนาว 14 31
สกลนคร   อากาศหนาว 13 29
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 33
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 30
www.tmd.go.th