พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศเย็น 17 29
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 22 32
สกลนคร   อากาศเย็น 16 30
มหาสารคาม   อากาศเย็น 17 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
อุทัยธานี   อากาศเย็น 22 32
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th