พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
หนองคาย   อากาศเย็น 18 30
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 30
อุดรธานี   อากาศเย็น 18 31
สกลนคร   อากาศเย็น 16 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
ยะลา   อากาศเย็น 22 33
www.tmd.go.th