พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 29
พิษณุโลก   อากาศเย็น 22 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 33
สกลนคร   อากาศเย็น 16 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 34
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 33
www.tmd.go.th