พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 35
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
สกลนคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th