พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
หนองคาย   อากาศเย็น 19 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 33
มหาสารคาม   อากาศเย็น 17 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 23 32
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 32
www.tmd.go.th